0%

Contact Details / Manylion Cyswllt

To be completed by the parent/guardian or participant if they are over the age of 16 /  I’w gwblhau gan y rhiant/gwarcheidwad, neu’r cyfranogwr os yw dros 16 mlwydd oed

What event are you/a young person in your care attending? / Pa ddigwyddiad ydych chi / person  ifanc yn eich gofal yn ei fynychu?

I am completing the form on behalf of / Rwy'n llenwi'r ffurflen ar ran
First name of the person attending the event / Enw cyntaf y person sy'n mynychu'r digwyddiad
Surname of person attending the event / Cyfenw'r person sy'n mynychu'r digwyddiad
Gender / Rhyw
 What is the gender of the person attending the event? / Beth yw rhyw'r person sy'n mynychu'r digwyddiad?
What is the date of birth of the person attending the event? / Beth yw dyddiad geni'r person sy'n mynchu'r digwyddiad?

Format: dd/mm/yyyy

What is the postcode or first line of the address of the person attending the event? / 
Beth yw côd post neu linell gyntaf cyfeiriad y person sy'n mynychu'r digwyddiad? 

 We are funded to work with specific target postcodes / Rydym yn cael ein hariannu i weithio gyda chodau post targed penodol
If you would like to receive information about further Reaching Wider activities by email please provide your email address in the box / 
Os  hoffech dderbyn gwybodaeth am weithgareddau Ymgyrraedd yn Ehangach pellach trwy e-bost, darparwch eich cyfeiriad e-bost yn y blwch
 This is optional / Mae hyn yn ddewisol

Have the parents or brothers or sisters of the person attending the event studied at University? / 
A yw rhieni neu frodyr neu chwiorydd yr unigolyn sy'n mynychu'r digwyddiad wedi astudio yn y Brifysgol?