An inclusive experience for disabled students in higher education? Profiad cynhwysol ar gyfer myfyrwyr anabl ym maes addysg uwch?


Completing the online proposal form 


We are accepting proposals for the following:

  • Workshop: A one hour experience of up to 30 minutes of presentation on good practice and to include audience participation e.g. hands on activities, Q & A and discussion.
  • Lightning talk: A 15 minute experience to include ten minutes of presentation followed by 5 minutes of Q & A.
  • A poster: A0 (841 x 1189 mm) or A1 (594 x 841 mm) presented vertically/portrait layout.  All posters must link to the conference theme and include the author’s details, institution and references to any published papers.   Avoid colour combinations and fonts which are difficult to read and use a large type face. Posters will be displayed during registration and refreshment breaks. Authors are expected to remain with their poster during the lunch break to explain their work and answer any questions.  

We are interested both in work which has been evaluated and new approaches which are still being piloted. Please provide evidence where it is available.
 

The online proposal form contains a number of sections, all of which must be completed:


Presenter/author details – Provide name, organisation, job role, email address and telephone number for all presenters/authors. 

Session/poster title – If your session/poster is selected, this will be the title listed on the event programme. It should be engaging and descriptive.

Abstract – Describe your proposal, giving key objectives and intended learning outcomes and how they will be met. For workshops tell us how much interaction there will be e.g. activities for participants. [150 – 250 words].

Session/poster summary – Describe the content and focus and for workshops/lightning talks, any benefits of attending. This will be published in the programme. [125 words].

Statement of link to conference themes – You should describe how your proposal links to the themes of the conference: inclusive teaching, learning, assessment, and academic and pastoral support, for students with disabilities [125 words].

Intended audience – Provide details on who should attend the session/who would be interested in the information provided, for example, teaching staff, researchers, library staff, support staff etc. [100 words].
 

Cwblhau'r ffurflen gynnig ar-lein


Rydym yn derbyn cynigion ar gyfer y canlynol:

  • Gweithdy: Profiad o awr, gyda hyd at 30 munud o gyflwyniad ar arfer da, a fydd yn cynnwys y gynulleidfa e.e. gweithgareddau ymarferol, sesiwn holi ac ateb a thrafodaeth.
  • Sgwrs sydyn: Profiad 15 munud, a fydd yn cynnwys 10 munud o wneud cyflwyniad a 5 munud o holi ac ateb yn dilyn hynny.
  • Poster: A0 (841 x 1189 mm) neu A1 (594 x 841 mm) a gyflwynir yn fertigol/gosodiad portread. Mae'n rhaid i bob poster fod yn gysylltiedig â thema'r gynhadledd, a chynnwys manylion am yr awdur a'i sefydliad, a chyfeirio at unrhyw bapurau a gyhoeddwyd. Ceisiwch osgoi defnyddio cyfuniad o liwiau a ffontiau sy'n anodd eu darllen, a defnyddiwch ffurfdeip mawr. Caiff posteri eu harddangos yn ystod y cyfnod cofrestru a'r cyfnodau egwyl. Disgwylir i awduron aros gyda'u poster yn ystod yr egwyl ginio i esbonio eu gwaith ac ateb unrhyw gwestiynau.

Mae gennym ddiddordeb mewn gwaith sydd wedi cael ei werthuso eisoes ac mewn dulliau newydd sy'n cael eu profi o hyd. Rhowch dystiolaeth lle bo ar gael.
 

Mae'r ffurflen gynnig ar-lein yn cynnwys nifer o adrannau, ac mae'n rhaid cwblhau pob un ohonynt:


Manylion am y cyflwynydd/awdur – Rhowch enw, sefydliad, rôl swydd, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn ar gyfer pob cyflwynydd/awdur.

Teitl y sesiwn/poster – Os caiff eich sesiwn/poster ei ddewis, dyma'r teitl fydd yn cael ei restru ar raglen y digwyddiad. Dylai fod yn atyniadol ac yn ddisgrifiadol.

Crynodeb – Disgrifiwch eich cynnig, gan roi amcanion allweddol a chanlyniadau dysgu a fwriedir, a sut y cânt eu bodloni. Ar gyfer gweithdai, dywedwch wrthym faint y byddwch yn rhyngweithio e.e. gweithgareddau i bobl gymryd rhan ynddynt. [150 – 250 o eiriau].

Crynodeb o'r sesiwn/poster – Disgrifiwch y cynnwys a'r pwyslais, ac unrhyw fuddion y cewch o ddod i'r gweithdai/sgyrsiau sydyn. Caiff hyn ei gyhoeddi yn y rhaglen. [125 o eiriau].

Datganiad o'r cysylltiad â themâu'r gynhadledd – Dylech ddisgrifio sut y mae eich cynnig yn cysylltu â themâu'r gynhadledd: addysgu, dysgu, asesu a chymorth academaidd a bugeiliol cynhwysol ar gyfer myfyrwyr ag anableddau [125 o eiriau].

Cynulleidfa a fwriedir – Rhowch fanylion am bwy ddylai ddod i'r sesiwn / pwy fyddai â diddordeb yn yr wybodaeth a ddarperir, er enghraifft, staff addysgu, ymchwilwyr, staff llyfrgell, staff cymorth ac ati. [100 o eiriau].